Подписалите настоящата декларация,

 • като взеха предвид Член 1, Член 2 и Член 26 от Всеобщата декларация за правата на човека на ООН,
 • като взеха предвид Член 2, Член 19, Член 26 от Международния пакт за граждански и политически права,
 • като взеха предвид Член 2, Член 12 и Член 13 от Международния пакт за икономически, социални и културни права,
 • като взеха предвид Член 9, Член 10, Член 11 и Член 14 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,
 • като взеха предвид Член 11 и Член 17 от Европейска социална харта (ревизирана),
 • като взеха предвид Член 8 и Член 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз,
 • като взеха предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално Член 21 от нея,
 • като взеха предвид Препоръка CM/Rec(2010)5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа до държавите членки относно мерките за борба срещу дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация или половата идентичност, приета на 31 март 2010 г., и по-специално т. 31 и т. 32 от нея,
 • като взеха предвид Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно пътната карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност (2013/2183(INI)),
 • като взеха предвид Член 4, Член 6, Член 14, Член 39, Член 41, Член 44 и Член 53 от Конституцията на Република България,
 • като взеха предвид нуждата учащите се във всички възрасти да получават обхватно образование за основните си права, равенството, свободата от дискриминация и за принципите на демократичното общество,
 • като взеха предвид нуждата от образование по въпросите на взаимоотношенията, семейния живот и секса, което да обхваща не само физическата, но и емоционалната страна на тези въпроси,
 • като взеха предвид нуждата от образователно съдържание, което отразява перспективите и потребностите и на представителите на малцинствата, в това число ЛГБТИ хората (лесбийки, гей мъже, бисексуални, трансполови и интерполови),
 • като взеха предвид нуждата от въвеждането на стандарти за справяне с тормоза в училище, основани на добри практики и интегриращи специфичните мерки и разбиране за училищния тормоз и виктимизирането на представителите на уязвими групи, в това число ЛГБТИ хората,
 • като взеха предвид нуждата от достъп на учащите се до информация и подкрепа по въпросите, свързани със сексуалната ориентация и половата идентичност или изразяването на пола,
 • като взеха предвид нуждата образователните институции да са безопасни и приобщаващи за всички – учащи се, преподаватели и служители в администрацията,
 • като взеха предвид потребността на уязвимите общности да се чувстват приобщени и уважавани чрез признаване и утвърждаване на техните идентичности, в това число ЛГБТИ хората,
 • като взеха предвид, че образователните институции трябва не просто да образоват теоретично, но и да възпитават на практика демократична култура у учащите се чрез насърчаването на участието им в инициативи и във вземането на решения по политиките, които ги засягат,

Общи принципи

 1. Строго осъждат всякаква дискриминация на основата на сексуалната ориентация и половата идентичност или изразяването на пола и отчитат, че основните права на ЛГБТИ хората все още не се зачитат пълноценно във всички случаи в България;
 1. Считат, че в България понастоящем липсва цялостна политика за защита на основните права на ЛГБТИ хората;
 1. Призовават изпълнителната власт да използва своите правомощия в пълна степен, за да интегрира изложените в настоящата декларация принципи и препоръки в осъществяването на вътрешната политика на страната и по-конкретно тази в сферата на образованието;

Образование по въпросите на човешките права

 1. Призовават към включването на въпросите за човешките права в учебните програми за общото образование и по-конкретно като централна част на гражданското образование;
 1. Призовават към включване на обучението по въпросите на човешките права в задължителната подготовка за придобиване на професионална квалификация „учител”;
 1. Призовават към достъпност на обучението по въпросите на човешките права и за непедагогическия персонал на учебните заведения;

Образование по въпросите на секса и взаимоотношенията

 1. Призовават към изготвянето и въвеждането на учебни програми по въпросите на взаимоотношенията, семейния живот и секса, които не включват само въпроси, свързани с физиологията, хигиената и здравното възпитание, но също и такива свързани с чувствата, емоциите и етиката във взаимоотношенията;
 1. Призовават учебните програми по въпросите на взаимоотношенията, семейния живот и секса да включват съобразена с възрастта информация по въпросите на сексуалната ориентация и половата идентичност, основана на факти и на съвременната наука;

Интегриране на ЛГБТИ въпросите в учебните програми

 1. Призовават въпросите, касаещи ЛГБТИ хората, техните идентичности и тяхната перспектива, да бъдат интегрирани в цялостното учебно съдържание на различните учебни програми, в това число информация за свързани с ЛГБТИ общностите исторически събития, исторически личности или творци, чиито произведения се изучават;
 1. Призовават учебните програми периодично да се актуализират, съобразно потребностите на преподаватели, ученици и експертизата на неправителствените организации;

Противопоставяне на училищния тормоз и други включващи политики

 1. Призовават за въвеждане на политики или стратегии за справяне с училищния тормоз, които изрично включват сексуалната ориентация и половата идентичност или изразяването на пола, както и обучения за преподавателите и администрацията в образователните институции свързани с тези въпроси;
 1. Призовават всички ученици, включително тези, които са обект на хомофобски или трансфобски училищен тормоз, да имат информираност и достъп до услуги за подкрепа на жертви на такъв тормоз, включително психологическа помощ;
 1. Призовават към организирането на централизирана система за събиране на статистически данни относно училищния тормоз, която да отчита случаите на тормоз въз основа на малцинствената идентичност на жертвата, включително хомофобски и трансфобски тормоз;
 1. Призовават към интегриране на тези политики и изпълнението им както на местно, така и на регионално и национално ниво;
 1. Призовават към въвеждане на ефективни механизми за защита на жертвите на училищен тормоз и насилие, приоритет в която да бъде незабавното осигуряване на безопасност за жертвата и уведомяването ѝ за предприетите мерки спрямо извършителя; тези механизми трябва да осигурят, че жертвите на такъв тормоз няма да бъдат обвинени за случилото се, като им бъде препоръчано занапред да прикриват идентичността си, както и че мерките спрямо извършителя ще включват ефективни и възпиращи санкции и ще са насочени към корекция на неговото/нейното поведение;

Достъп до информация и подкрепа

 1. Призовават към осигуряване на достъп на ученици, учители и непедагогически персонал до информация и подкрепа по въпросите на сексуалната ориентация и половата идентичност или изразяването на пола, включително, но не само чрез включване на подходящи и достъпни материали в библиотеката на образователната институция; достъп до психологическо консултиране със специалист, подготвен по въпросите на малцинствата; достъп до електронни и печатни материали и др.;
 1. Призовават училищната администрация да уважава правото на личен живот на всеки, който желае да се информира по тези въпроси анонимно и в уединение;
 1. Призовават на подходящи публично видими и достъпни места в училището да бъде предоставяна информация за относими към ЛГБТИ младежите събития, организации, здравни или социални услуги под формата на плакати, листовки, брошури и други подобни материали;
 1. Призовават към достъп във всяка образователна институция до конкретно лице, с което ученици, учители и непедагогически персонал да могат да се консултират по въпросите на малцинствата и в частност на ЛГБТИ хората, в това число чрез средства, осигуряващи конфиденциалност и анонимност, като електронна поща;
 1. Призовават образователните институции да оказват подкрепа на самоорганизирани групи, като клубове и групи по интереси на хора от различни малцинствени групи, в това число ЛГБТИ ученици, учители, непедагогически персонал и родители;
 1. Призовават образователните институции да предоставят достъп до материали, които образоват за човешката сексуалност, сексуалната ориентация, половата идентичност или изразяването на пола по надежден и конструктивен начин, като правят разлика между такива материали и порнография;

Образователните институции като безопасни и приобщаващи

 1. Призовават към установяване на атмосфера в образователните институции, която предразполага ЛГБТИ хората да не прикриват сексуалната си ориентация или половата си идентичност и им дава възможност да ги изразяват открито без страх, че ще бъдат осъждани от околните, освен в случаите когато сами са избрали да запазят идентичността си в тайна;
 1. Призовават към своевременна реакция по премахването на надписи и символи, изобразени с графити, плакати, листовки или по друг начин, които изразяват омраза на основата на защитени от антидискриминационното законодателство признаци, които клеветят малцинствени общности, или които проповядват антидемократична идеология;
 1. Призовават случаите на публична реч на омразата в образователните институции да бъдат санкционирани в името на утвърждаването на принципите на равнопоставеност и приемане на всички уязвими общности, в това число ЛГБТИ хората;

Видимост

 1. Призовават администрациите на образователните институции да провеждат активни и публично видими политики по подкрепа на равенството и недискриминацията, в това число чрез различни форми на отбелязване на събития, които са от значение за малцинствените общности, включително ЛГБТИ хората;
 1. Призовават администрациите на образователните институции да използват език, който е включващ спрямо всички общности и който не възпроизвежда традиционни полови стереотипи;

Училищна демокрация

 1. Призовават образователните институции да предоставят възможност на всички учащи се да участват във вземането на решения по политики, които ги засягат;
 1. Призовават администрациите на образователните институции да осигуряват механизми, гарантиращи че структурите, представляващи учащите, представляват всички без изключения на основата на пол, възраст, раса, етнос или произход, вероизповедание или убеждения, сексуална ориентация и полова идентичност или изразяване на пола, както и здравен статус или увреждане;
 1. Призовават администрациите на образователните институции да оказват съдействие на организации на учащи се, преподаватели или родители по изпълнението на проекти или инициативи, които извършват дейности, за които администрацията няма капацитет или експертиза.

17.06.2015 г.

Неправителствени организации и политически партии, подписали настоящата декларация към 30.11.2015 г.

 1. Сдружение „Български хелзинкски комитет
 2. Фондация „Ресурсен център – Билитис
 3. Сдружение „Младежка ЛГБТ организация Действие
 4. Фондация „Глас – България
 5. Сдружение „ЛГБТ Пловдив
 6. Фондация „Ромска инициатива
 7. Фондация „Работилница за граждански инициативи
 8. Сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе
 9. Фондация „Здравни проблеми на малцинствата
 10. ПП „Зелените
 11. Фондация „Български фонд за жените
 12. Фондация „Социална фондация Инди-Рома 97
 13. Фондация „Крокус
 14. ПП „ДЕОС
 15. Сдружение „Възможности без граници”