Лесбийките, гей мъжете, бисексуалните, трансджендър и интерсекс хората (ЛГБТИ) винаги са били част от обществото. През времето на цялата човешка история обаче тези групи са били подлагани на различни форми и степени на потисничество – от отхвърляне от страна на най-близките хора, през религиозно заклеймяване и псевдонаучна медикализация на другостта им, до преследване от закона. Много от формите на това потисничество продължават да съществуват и днес, незабелязвани от онези, които не принадлежат към някоя от тези групи.

Основната и краткосрочна цел на прайда е противодействие на силите и механизмите на това потисничеството и, в крайна сметка, освобождение* на ЛГБТИ хората, не просто чрез равното им третиране без оглед на сексуалната им ориентация или половата им идентичност, но и чрез приемането от страна на обществото и подобряването на животите на хората, които живеят с всякакви куиър идентичности.

Прайдът има потенциал да постигне това като повиши видимостта на иначе прикритите и маргинализирани носители на тези идентичности и като с това, от една страна, ги овласти да бъдат такива, каквито те биха се чувствали щастливи; а от друга страна – като породи обществен дебат и атакува механизмите на потисничеството, изразяващи се в предразсъдъци и дискриминация.

С видимостта си прайдът разкрива ЛГБТИ общностите като легитимна част от обществото – български избиратели и данъкоплатци, които имат нужда и право да поставят пред овластените своите проблеми и да искат тяхното разрешаване.

Необходимите промени на държавната политика спрямо ЛГБТИ малцинствата са от компетентността на законодателната и изпълнителната власт. Сред тях са:


 • Признаване на по-високата обществена опасност на престъпленията, извършени на основата на сексуална ориентация и полова идентичност или изразяване на пола, чрез въвеждане в Наказателния кодекс на квалифицирани състави за деяния, извършени с такива подбуди.


 • Укрепване на гаранциите за защита от дискриминация и защита от други нарушения на основни човешки права чрез подписване и ратифициране от страна на Република България на Протокол № 12 и Протокол № 16 към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.


 • Ефективна превенция и борба с домашното и основаното на пола насилие по отношение на всички жертви без изключение, в това число жертвите в семействата на еднополови двойки, както и привеждане на българското законодателство в съответствие с най-добрите международни стандарти в тази сфера.


 • Публични, ясни и категорично артикулирани политически декларации от страна на парламентарно представените политически партии, осъждащи речта на омразата на основата на сексуална ориентация или полова идентичност и деклариращи ангажимент за съвместна работа с уязвимите общности на ЛГБТИ хора по проблемите и нарушенията на основни права на тези общности, документирани от национални и международни правозащитни организации.


 • Въвеждане на ясна, максимално облекчена и финансово достъпна административна процедура за промяна на гражданския пол от органите по гражданското състояние, от каквато се нуждаят транс и интерсекс хората.


 • Включване в учебните програми по общообразователните учебни предмети в системата на училищното образование на актуална и научна информация, касаеща ЛГБТИ хората.


 • Въвеждане на ефективни механизми за справяне с училищния тормоз на основата на сексуална ориентация и полова идентичност и задълбочена професионална подготовка на преподавателите и училищния персонал по този въпрос.


 • Ефективен достъп до адекватни здравни услуги, които обслужват специфичните нужди на ЛГБТИ хората и се предоставят в приемаща тези идентичности професионална среда.


 • Въвеждане на правна форма за уредба на личните и имуществени отношения на партньорите в еднополови двойки и равнопоставеност на всички семейства, независимо от пола, половото самоопределение и ориентация на партньорите.* Ние разбираме освобождението така:


 • Живот без войни, насилие и власт за агресорите, които карат другите да се боят за живота си.


 • Живот без дискриминация или потисничество, които карат другите да се боят за физическото или психическото си здраве.


 • Финансова независимост и равни възможности за достъп до ресурси, които да бъдат разходвани разумно и с отговорност към настоящите и бъдещите поколения.


 • Свобода на придвижването и избора на човек под кое небе да живее и да се развива.


 • Свобода на любовта и нейното изразяване по начините, по които всички останали са свободни да ги изразяват.