Лесбийките, гей мъжете, бисексуалните, трансджендър и интерсекс хората (ЛГБТИ) винаги са били част от обществото. В различни исторически периоди обаче тези групи са били подлагани на различни форми и степени на потисничество — от отхвърляне от страна на най-близките хора, през религиозно заклеймяване, до преследване от закона. Много от формите на това потисничество продължават да съществуват и днес, незабелязвани от онези, които не принадлежат към някоя от тези групи.

Основната и краткосрочна цел на прайда е именно противодействието на силите и механизмите на потисничеството и, в крайна сметка, освобождение на ЛГБТИ хората, не просто чрез равното им третиране без оглед на сексуалната им ориентация или половата им идентичност, но и чрез приемането от страна на обществото и подобряването на животите на хората, които живеят с всякакви куиър идентичности.

Прайдът има потенциал да постигне това като повиши видимостта на иначе прикритите и маргинализирани носители на тези идентичности и като с това, от една страна, ги овласти да бъдат такива, каквито те биха се чувствали щастливи; а от друга страна — като породи обществен дебат и атакува механизмите на потисничеството, изразяващи се в предразсъдъци и дискриминация.

С видимостта си прайдът разкрива ЛГБТИ общностите като легитимна част от обществото — български избиратели и данъкоплатци, които имат нужда и право да поставят пред овластените своите проблеми и да искат тяхното разрешаване.

Необходимите промени на държавната политика спрямо ЛГБТИ малцинствата са от компетентността на законодателната и изпълнителната власт. Сред тях са:

  • Въвеждане в Наказателния кодекс на квалифицирани състави за престъпления, извършени по хомофобски или трансфобски подбуди (на основата на сексуална ориентация и полова идентичност или изразяване на пола). Това се налага, поради специфичните особености и повишената обществена опасност на този вид престъпления, подобно на специалните състави за деяния, извършени по расистки и ксенофобски подбуди.

  • Укрепване на гаранциите за защита от дискриминация и защита от други нарушения на основни човешки права чрез подписване и ратифициране от страна на Република България на Протокол № 12 и Протокол № 16 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

  • Транспониране в националното законодателство на стандартите на Истанбулската конвенция по начин, гарантиращ ефективното им прилагане на практика и по отношение на семействата на еднополови двойки.

  • Публични, ясни и категорично артикулирани политически декларации от страна на парламентарно представените политически партии, осъждащи експлицитно речта на омразата на основата на сексуална ориентация или полова идентичност и деклариращи ангажимент за съвместна работа с уязвимите общности на ЛГБТИ хора по проблемите и нарушенията на основни права на тези общности, документирани от национални и международни правозащитни организации.

  • Въвеждане на ясна, максимално облекчена и финансово достъпна административна процедура за промяна на гражданския пол от органите по гражданското състояние.

  • Включване в учебните програми по общообразователните учебни предмети в системата на училищното образование на актуална и научна информация, касаеща ЛГБТИ хората.

  • Въвеждане на ефективни механизми за справяне с училищния тормоз на основата на сексуална ориентация и полова идентичност и задълбочена професионална подготовка на преподавателите и училищния персонал по този въпрос.

  • Ефективен достъп до адекватни здравни услуги, които обслужват специфичните нужди на ЛГБТИ хората и се предоставят в приемаща тези идентичности професионална среда.

  • Узаконяване и равнопоставеност на всички семейства, независимо от пола, половото самоопределение и ориентация на партньорите.