Лесбийките, гей мъжете, бисексуалните, трансджендър и интерсекс хората (ЛГБТИ) винаги са били част от обществото. В различни исторически периоди обаче тези групи са били подлагани на различни форми и степени на потисничество — от отхвърляне от страна на най-близките хора, през религиозно заклеймяване, до преследване от закона. Много от формите на това потисничество продължават да съществуват и днес, незабелязвани от онези, които не принадлежат към някоя от тези групи.

Основната и краткосрочна цел на прайда е именно противодействието на силите и механизмите на потисничеството и, в крайна сметка, освобождение на ЛГБТИ хората, не просто чрез равното им третиране без оглед на сексуалната им ориентация или половата им идентичност, но и чрез приемането от страна на обществото и подобряването на животите на хората, които живеят с всякакви куиър идентичности.

Прайдът има потенциал да постигне това като повиши видимостта на иначе прикритите и маргинализирани носители на тези идентичности и с това, от една страна, ги овласти да бъдат такива, каквито те биха се чувствали щастливи; а от друга страна — като породи обществен дебат и атакува механизмите на потисничеството, изразяващи се в предразсъдъци и дискриминация.

С видимостта си прайдът разкрива ЛГБТИ общностите като легитимна част от обществото — български избиратели и данъкоплатци, които имат нужда и право да поставят пред овластените своите проблеми и да искат тяхното разрешаване.

Необходимите промени на държавната политика спрямо ЛГБТИ малцинствата са от компетентността на законодателната и изпълнителната власт. Сред тях са:

  • Признаване на престъпленията от омраза на основата на сексуална ориентация и полова идентичност в Наказателния кодекс чрез въвеждането на специални състави за тях. Това се налага, поради специфичните особености и повишената обществена опасност на този вид престъпления, подобно на специалните състави за деяния, извършени по расистки и ксенофобски подбуди.

  • Въвеждане на ясна и максимално облекчена и финансово достъпна административна процедура за смяна на гражданския пол от органите по гражданското състояние.

  • Ясно и категорично осъждане на речта на омразата, в това число тази на основата на сексуална ориентация или полова идентичност.

  • Включването в образователната система на актуална и научна информация касаеща ЛГБТИ хората, която сред тези, които не спадат към тези общности, насърчава култура на приемане, а на ЛГБТИ хората дава знания за тях самите. Същевременно с това е необходима задълбочена професионална подготовка на преподавателите и училищния персонал по въпросите на дискриминацията и училищния тормоз на основата на сексуална ориентация и полова идентичност, както и въвеждането на ясни правила за действие в случаи на тормоз.

  • Достъп до адекватни здравни услуги, които обслужват специфичните нужди на ЛГБТИ хората и се предоставят в приемаща тези идентичности професионална среда.

  • Узаконяване и равнопоставеност на всички семейства, независимо от пола, половата самоидентификация и сексуалната ориентация на партньорите.